One Response to MegaCon 2009: Emerald Rose – King of the Fairies

  1. Pingback:Emerald Rose – King of the Fairies – Megacon ’09 | megalextoria